Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu ( Sl. Novine KSB , br. 11/01 ), članka 3.i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom Kantonu, suglasnosti Ministarstva obrazovanja ,znanosti, mladih,kulture i sporta  broj:03-30-3/20 od  25.08.2020.godine , članka 96.Statuta OŠ “ Lepenica “ ,ravnatelj škole raspisuje :

                                                   N A T J E Č A J

                Za popunu upražnjenih radnih mjesta

   1. Nastavnik matematike  -16 sati tjedno na određeno radno vrijeme  do   

       30.06.2021.godine.

   2. Nastavnik informatike -6 sati tjedno na određeno radno vrijeme  do  

       30.06.2021.godine

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati  moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Dopunom nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u KSB ( Sl novine KSB 17/12) 

  • visoka stručna sprema (VSS,VII/1) ili II.ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova).

(opis poslova: planiraju nastavno gradivo,izvode redovnu nastavu, druge oblike nastave i neposredno odgojno-obrazovnog rada koji su utvrđeni Nastavnim planom I programom u godišnjem program rada,savjesno i redovno se pripremaju za izvođenje odgojno-obrazovnog , prate rad , učenje i vladanje učenika,pomažu im pri savladavanju programskog sadržaja,sudjeluju u radu razrednog odjela,pomažu rad učenika u slobodnim aktivnostima, rade na profesionalnoj orjenatciji učenika,sudjeluju u svim oblicima stručnog usavršavanja,uredno i na vrijeme vode odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju,surađuju sa roditeljima, sudjeluju u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole,sudjeluju u radu strućnih organa, obavljaju dežurstvo u školi kao I druge poslove predviđene aktima škole i po nalogu ravnatelja.

Kandidati trebaju dostaviti :

  • Prijava
  • Životopis
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Diplomu o završenoj školi

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na pismeni i usmeni ispit. O Vremenu  i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti naknadno obavješteni .

Dokumetacija koja se boduje : potvrda o položenom stručnom ispitu, čekanje na posao nakon stjecanja propisane stručne spreme (dokaz potvrda zavoda za zapošljavanje), socijalni položaj djelatnika i članova uže obitelji (ako kandidat živi u obitelji čiji ni jedan član nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme  ili nema stalan izvor prihoda – dokaz ovjerena  kućna lista i potvrde mjerodavnih institucija za sve članove) ,samohrani roditelj ( ako ima maloljetno dijete  ili redovitog studenta do 26 godine života ), roditelj djeteta s teškoćama u razvoju , prosječna ocjena ostvarena tijekom obrazovanja(oba ciklusa), radni staž ( dokaz potvrda MIO/PIO )

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozovu na pravo prioriteta u zapošljavanju trebaju se u prijavi pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost te priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju.

Isprave ili dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Mjesto obavljanja rada OŠ “ Lepenica, vrijeme rada: prva smjena.

Izabrani kandidati dužni su u roku od osam  dana dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj ostaje otvoren  osam dana od dana objavljivanja.   

Prijave slati isključivo putem pošte  na adresu :

 OŠ “ Lepenica” ,Kuliješ 36.,71254 Lepenica  sa naznakom ( Prijava za natječaj  NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ)

Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu škole.                                                                                                                                                       

 Ravnatelj OŠ “Lepenica”