Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Kiseljak
OŠ “ Lepenica”
Ur.broj: 454-1/20
Dana:28.08.2020..godine.

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu ( Sl. Novine KSB , br. 11/01 ), članka 3.i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom Kantonu, suglasnosti Ministarstva obrazovanja ,znanosti, mladih,kulture i sporta broj:03-30-3/20 od 25.08.2020.godine , članka 96.Statuta OŠ “ Lepenica “ ,ravnatelj škole raspisuje :

N A T J E A J
Za popunu upražnjenih radnih mjestaNastavnik razredne nastave -1 izvršitelj do povratka djelatnika sa bolovanja , najduže do 31.12.2020.godine.
2. Nastavnik njemačkog jezika -10 sati tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine.
3. Nastavnik fizike – 4 sata tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine
4. Nastavnik informatike – 6 sati tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine
5. Nastavnik glezbene kulture – 4 sata tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine
6. Nastavnik likovne kulture -4 sata tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine
7. Nastavnik matematike -16 sati tjedno do povratka djelatnika sa bolovanja najduže do 30.06.2021.godine
8. Nastavnik tehničke kulture -4 sata tjedno do povratka djelatnika sa bolovanja-najduže do 30.06.2021.godine .
9. Nastavnik povijesti – 8 sati tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine
10. Nastavnik geografije – 8 sati tjedno na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine


Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Dopunom nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u KSB ( Sl novine KSB 17/12)
visoka stručna sprema (VSS,VII/1) ili II.ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova).
(opis poslova: planiraju nastavno gradivo,izvode redovnu nastavu, druge oblike nastave i neposredno odgojno-obrazovnog rada koji su utvrđeni Nastavnim planom I programom u godišnjem program rada,savjesno i redovno se pripremaju za izvođenje odgojno-obrazovnog , prate rad , učenje i vladanje učenika,pomažu im pri savladavanju programskog sadržaja,sudjeluju u radu razrednog odjela,pomažu rad učenika u slobodnim aktivnostima, rade na profesionalnoj orjenatciji učenika,sudjeluju u svim oblicima stručnog usavršavanja,uredno i na vrijeme vode odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju,surađuju sa roditeljima, sudjeluju u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole,sudjeluju u radu strućnih organa, obavljaju dežurstvo u školi kao I druge poslove predviđene aktima škole i po nalogu ravnatelja.

Kandidati trebaju dostaviti :

Prijava
Životopis
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Diplomu o završenoj školi

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na pismeni i usmeni ispit. O Vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti naknadno obavješteni .

Dokumetacija koja se boduje : potvrda o položenom stručnom ispitu, čekanje na posao nakon stjecanja propisane stručne spreme (dokaz potvrda zavoda za zapošljavanje), socijalni položaj djelatnika i članova uže obitelji (ako kandidat živi u obitelji čiji ni jedan član nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme ili nema stalan izvor prihoda – dokaz ovjerena kućna lista i potvrde mjerodavnih institucija za sve članove) ,samohrani roditelj ( ako ima maloljetno dijete ili redovitog studenta do 26 godine života ), roditelj djeteta s teškoćama u razvoju , prosječna ocjena ostvarena tijekom obrazovanja(oba ciklusa), radni staž ( dokaz potvrda MIO/PIO )

Kandidati koji se u prijavi na natjeaj pozovu na pravo prioriteta u zapošljavanju trebaju se u prijavi pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost te priložiti dokumenetaciju kojom to dokazuju.

Isprave ili dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.
Mjesto obavljanja rada OŠ “ Lepenica, vrijeme rada: prva smjena.
Izabrani kandidati dužni su u roku od osam dana dostaviti liječničko uvjerenje.
Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo putem pošte na adresu :
OŠ “ Lepenica” ,Kuliješ 36.,71254 Lepenica sa naznakom ( Prijava za natječaj NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI NATJEAJ)

Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu škole.
Ravnatelj OŠ “Lepenica”